L I K A R E Z PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
Kontakt telefoniczny:696 403 467 e-mail: likarez@poczta.pl
Strona głównaO mnie
Strona główna

Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym, który dotyczy grupy osób, połączonych więzami krwi, małżeństwa lub adopcji. Traktuję rodzinę jako system otwarty, pozostający w relacjach z innymi systemami, takimi jak środowisko szkolne dziecka, koledzy z pracy czy dalsza rodzina. Zakładam, że problemy jednej osoby są wyrazem dysfunkcjonalności całego systemu, a jednym z najważniejszych czynników, wywołujących dysfunkcję jest tzw. przekaz rodzinny, czyli zespół wzorców zachowań, chorób, uzależnień czy relacji międzyludzkich, które poprzez proces wychowania przechodzą z rodziców nadzieci, by następnie zostać odziedziczonymi przez następne pokolenie. Najbardziej ogólnym celem psychoterapii systemowej jest zmodyfikowanie dotychczasowych wzorców relacji między członkami rodziny oraz zmiana reguł komunikowania się. Umożliwia to zarówno rozwój rodziny jako całości, jak i pojedynczych jej członków.

 1. SZCZEGÓŁY PRACY Z RODZINAMI:

Pracując w nurcie systemowym z rodzinami poznaję źródła trudności oraz pomagam w poszukiwaniach najlepszych a zarazem możliwych do wdrożenia rozwiązań. Zapraszam do omówienia granic wewnętrznych i społecznych, sposobów komunikacji rodzinnej, przekazów od rodziny pochodzenia. Pomagam w „zobaczeniu” i zrozumieniu przyczyn trudności oraz możliwości uporania się z nimi. Sesje psychoterapii służą rodzinie do uświadamiania ukrytych źródeł kłopotów oraz wprowadzenia akceptowanej i możliwej dla rodziny zmiany.

2. SZCZEGÓŁY PRACY Z PARAMI:

Zaproszonym do psychoterapii parom stwarzam możliwości analizy relacji z partnerem i zrozumienia ich wpływu na zachowanie. Zapewniam poznanie granic wewnątrzpartnerskich oraz społecznych, sposobów i form komunikacji, a także hierarchii i odkrycie wpływu tych obszarów na własne życie. Dla lepszego zrozumienia i zmiany często nieakceptowanego zachowania partnera istnieje możliwość opisywania i wyjaśniania przekazu pokoleniowego – nieświadomych nakazów rodzinnych. Podążając wraz z psychoterapeutą, para ma stworzone bezpieczne warunki do porozmawiania o trudnościach, zrozumienia ich źródeł i wybrania pożądanej zmiany.

3. SZCZEGÓŁY PRACY INDYWIDUALNEJ:

Do psychoterapii systemowej zapraszam również indywidualnie, gdyż nurt systemowy opisuje człowieka jako istotę przynależną zwykle do kilku systemów społeczno - kulturowych. Najpełniejsze zrozumienie trudności człowieka możliwe jest jedynie w kontekście, w którym żyje z uwzględnieniem jego osobistych przeżyć. Kontekstualne (systemowe) zrozumienie historii człowieka w odniesieniu do obecnego funkcjonowania zwykle gwarantuje zrozumienie przyczyn trudności oraz doprowadza do pożądanej zmiany.

Zapraszam do kontaktu umożliwiającego percepcję i zrozumienie siebie na różnych płaszczyznach oraz zmianę relacji zachodzących pomiędzy członkami rodziny. Zapewniam zrozumienie innych punktów widzenia wszystkich uczestników. Sesje przebiegają w pełnym poszanowaniu poufności i godności uczestników. Na koniec każdego spotkania przekazuję informację zwrotną, która obok samego procesu psychoterapii stanowi użyteczne źródło pozytywnych zmian.

 

KONTAKT: Damian Szestopałko
                    Telefon: 696 403 467
                    e-mail: likarez@poczta.pl